Hovedseksjon

FAU

Kringsjå skole

FAU består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse på skolen. FAU konstitueres hver høst når valget av foreldrerepresentanter er gjennomført, gjerne i forbindelse med høstens foreldremøte. 

FAU er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen. FAU arbeider på gruppe/klasseplanet, der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. Alle foreldre kan melde inn saker til FAU-representanten i sin(-e) klasse(-r).

FAU har møter omtrent en gang i måneden - første onsdag i måneden. Rektor deltar på møtene hvis FAU ønsker, hun har anledning og FAU har saker som det er behov for å diskutere med henne. I møtene behandles innmeldte saker og det skrives referat som distribueres fra den enkelte FAU-representant til respektive klasser.

Leder i FAU heter Jan Briseid. Hans e-postadresse er: janbriseid@yahoo.no 

Faste oppgaver for FAU - Kringsjå skole:

  • FAU må sørge for at det velges foreldrekontakter hver høst og at disse blir informert om sine oppgaver.
  • Velge foreldrerepresentanter til driftsstyret ved Kringsjå skole
  • Velge foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget (SMU)
  • Bistå i planlegging av foreldremøter sammen med kontaktlærer, klassekontakt og foreldrerepresentant
  • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder større grupper eller alle elever på skolen, f.eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
  • Ha god kontakt med alle foreldrene og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
  • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om - skriftlig eller muntlig - på foreldremøte