FAU

Kringsjå skole

FAU består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse på skolen. FAU konstitueres hver høst når valget av foreldrerepresentanter er gjennomført, gjerne i forbindelse med høstens foreldremøte. 

FAU er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen. FAU arbeider på gruppe/klasseplanet, der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. Alle foreldre kan melde inn saker til FAU-representanten i sin(-e) klasse(-r).

FAU har møter omtrent en gang i måneden - første onsdag i måneden. Rektor deltar på møtene hvis FAU ønsker, hun har anledning og FAU har saker som det er behov for å diskutere med henne. I møtene behandles innmeldte saker og det skrives referat som distribueres fra den enkelte FAU-representant til respektive klasser.

Faste oppgaver for FAU - Kringsjå skole:

 • FAU må sørge for at det velges foreldrekontakter hver høst og at disse blir informert om sine oppgaver.
 • Velge foreldrerepresentanter til driftsstyret ved Kringsjå skole
 • Velge foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget (SMU)
 • Bistå i planlegging av foreldremøter sammen med kontaktlærer, klassekontakt og foreldrerepresentant
 • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder større grupper eller alle elever på skolen, f.eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om - skriftlig eller muntlig - på foreldremøte 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU