Driftsstyret

Kringsjå skole

I et driftsstyre skal alle partene i skolen være representert. Målet med driftsstyreordningen er å overføre mer myndighet til den enkelte skole, og til dem som kjenner skolen best.

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentere. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og følge opp dette innenfor gitte rammer.
 • å vedta skolens årsplan og strategiske plan
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner eller personalsaker. Rektor har tilsettingsmyndighet.

Hvert medlem av driftsstyret oppnevens av byråd for kultur og utdanning for en periode av to kalenderår og skal bestå av: 

 • 2 representanter fra foresatte
 • 2 representanter for de ansatte
 • 3 politiske representanter oppnevnt av bydelen

Rektor er ansvarlig for sekretærfunksjonen og er saksframlegger i driftsstyret, men er ikke medlem.

Driftsstyret Kringsjå skole 2019–2020

Faste medlemmer:

 • Anne-Christi Stenvåg (politisk - H)
 • Bjørn Arild Gilbert (politisk - AP)
 • Tor Magnar Bjøru (politisk - V)
 • Una Hagen (pedagog - ansatt Kringsjå skole)
 • Henriette Abeltun (pedagog-ansatt Kringsjå skole)
 • Karianne Weyergang Marcussen (foresatt)
 • Berit Bakke (foresatt )