Hovedseksjon

Strategisk plan

Kringsjå skole skal være en skole hvor elever, lærere og foresatte møtes med felles mål om å gi alle barn og unge et best mulig oppvekstmiljø. Skolen skal være en trygg og inkluderende arena med høye ambisjoner til elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen skal motivere til lek og læring og utvikle elevenes grunnleggende kunnskaper, deres evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag. Gjennom aktive lærere og et godt samarbeid mellom lærere og elever, samt mellom hjem og skole samt et verdisyn som bygger på prinsippene om et bredt kunnskapsgrunnlag skal skolen ta utgangspunkt i den enkelte elevs kompetanse, behov og utfordringer. Et bredt kunnskapsgrunnlag forutsetter et nært samarbeid med foresatte, eksterne instanser og skolens lokale utvalg som FAU, SMU samt elevrådet. Samarbeidet skal søke mot tidlig og riktig involvering og være tuftet på felles forståelse og gjensidig tillit.

Kringsjå skole skal være en skole som møter barn og unge med en traumesensitiv tilnærming. Alle skolens ansatte har ansvar for at elevene opplever å bli møtt med respekt, toleranse, egenverd og varme. De voksne ved skolen skal skape trygge relasjoner hvor forventninger og mestring formidles i en dialog med det enkelte barn. Næring til økt motivasjon for utvikling og læring skal skapes gjennom mestring i et trygt, helsefremmende og læringsrikt miljø preget av elevaktivitet og medbestemmelse.

Osloskolens styringsprinsipper; tidligere innsats, sosial utjevning, tillit og handlingsrom betyr at skolen skal sørge for at alle elever så tidlig som mulig får den hjelp og støtte de trenger til egen faglig- og sosial utvikling. Vi skal ha et tett og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser rundt barnet, og også sørge for at skolen tilrettelegges for å skape et inkluderende læringsmiljø som minsker forskjeller og bidrar til et godt sted å være for alle.

Kringsjå aktivitetsskole bidrar til at elevene opplever mestring, utvikler sosiale og språklige ferdigheter og læring gjennom lek og aktiviteter. Kringsjå AKS jobber tett på det enkelte barn og er en viktig arena for samarbeid med hjemmene. Elevenes motivasjon og egeninteresse er grunnleggende for å skape gode læringsarenaer for alle. Gjennom tette og hyppige samarbeidsplattformer med skolen danner Kringsjå AKS en bærende søyle for utvikling av identitet, samspill og sosiale ferdigheter.  

I 2019  vil skolen ha et fagfokus med organisering mot ny læreplan og inkluderende opplæring. Skolen har økt lærernes tilstedeværelse, slik at læreren kan komme tettere på eleven og at samarbeidet om både den enkelte elev og det pedagogiske arbeidet blir styrket. Vi ønsker å gi alle lærere og voksne som har Kringsjå skole som arbeidsplass en økt kompetanse til å møte barn og unge med en traumebevisst tilnærming som også fremmer inkluderende opplæring.

Vi fortsetter det tidlige fokuset på en tydelig og målbar lese- og skriveopplæring hvor de laveste trinnene følger en felles leseutviklingsplan i alle fag.

 

Selv om noen av de overordnede målene ikke er målbare i løpet av årene på barneskolen er vi på Kringsjå bevisste på at vårt bidrag og vår innsats har stor betydning for elevenes videre skoleløp. Vi tenker tverrfaglig, langsiktig og fremtidsrettet selv når vi jobber med fag og målbare kompetansemål.