Strategisk plan

Skolens ambisjoner

- Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

- Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.

- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

- Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.

 

Skolens viktigste utfordringer knytter seg til å klare å kunne motivere elever til å yte sitt beste, det å kunne jobbe med matematiske begreper samtidig som man bruker konkreter og drøfting som pedagogikk samt det å lage arenaer hvor lærere kan dele sin kunnskap, sine erfaringer og refleksjoner til beste for elevenes opplæring.

 

I 2018 vil skolen ha et fokus på matematikk, særlig med tanke på å bruke de matematiske begrepene, konkretisere abstrakte algoritmer og ta i bruk drøfting og begrunnelser for utregninger i felleskap. Innad i organisasjonen har vi økt lærernes tilstedeværelse noe, slik at vi dermed kan ha fagteam-møter og legge opp til IKT-verksted og erfaringsdeling på tvers av trinn.

Vi ønsker å fortsette tidligere fokus med en tydelig og målbar lese- og skriveopplæring hvor småskolen følger en felles leseutviklingsplan i alle fag.

 

Selv om noen av de overordnede målene ikke er målbare i løpet av årene på barneskolen er vi på Kringsjå bevisste på at vårt bidrag og vår innsats har stor betydning for elevenes videre skoleløp. Vi tenker tverrfaglig, langsiktig og fremtidsrettet selv når vi jobber med fag og målbare kompetansemål.

 

Presentasjonsplan.pdf