Skolemiljøutvalget

Elever jobber med skolearbeid

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre et godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Utvalget ledes av sosiallærer Lise Ekelund.

Elevenes fysiske- og psykososiale arbeidsmiljø - veileder for skolemiljøutvalg
Forskriften om miljørettet helsevern i skole og barnehage trådte i kraft i 1996 og kan betraktes som et gjennombrudd for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet for barn og unge.

Opplæringslovens kapittel 9a - "Elevane sitt skolemiljø" trådte i kraft i 2003 og bidrar til å sikre også det psykososiale miljøet. Kapitlet blir ofte betegnet som "elevenes arbeidsmiljølov".

§ 9a-1 gir elevene en juridisk rett til et godt og helsefremmende skolemiljø:
"Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Opplæringslovens § 11-1a "Skolemiljøutval ved grunnskolar" og § 11-5a "Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar" trådte i kraft i 2005. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre deltakelse fra elevene, foreldrene, skolen og de tilsatte i arbeidet med skolemiljøet.

Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.