Skolens historie

Kringsjå skole

Kringsjå skole tror på menneskets iboende ønske om læring og utvikling. Vi bygger opp rundt elevenes muligheter og evner ved å være utviklingsorientert og fremtidsrettet og med et fokus på hele mennesket. Kringsjå skole arbeider for å være et inkluderende og godt sted for læring. Vi forbereder elevene for framtiden!

Alle har muligheter

Kringsjå skole har et positivt syn på elevene som aktivt handlende individer med egne meninger, tanker og ideer. Med dette grunnsynet ønsker vi å være en skole som gir elevene trygghet og retning og til å skape sin identitet. Vi ønsker å fremelske det individuelle og særegne hos hver enkelt elev, samtidig som vi fokuserer på det kollektive, samfunnsbevisste mennesket som skal bidra til utvikling.

Vi skal bidra til å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever, med trygghet og tro på fremtiden.

Daglig læring i fokus

Det er positivt å få utnyttet sine evner og mestre utfordringer. Vi er en dynamisk og endringsorientert skole, der varierte læringsstrategier brukes for å nå alle elever. Læring foregår i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre. Gjennom et sterkere fokus på elevaktivitet og elevengasjement mener vi at våre elever vil få et mer bevisst forhold til sin egen læringsprosess, og at det igjen vil øke elevenes gode læringsresultater. Skolens beliggenhet gjør at vi bruker naturen aktivt som en alternativ læringsarena.

Spesialgruppens elever integreres i den ordinære skolen og det dannes vennskapsbånd på tvers.

I personalet er vi opptatt av å evaluere egen praksis, og utvikling er helt nødvendig. Vi skal føle oss trygge på at endringene fører til økt kvalitet og gir gode resultater.

Kringsjå skole er en VI-skole!

Vi skaper en felles Kringsjå-identitet for elever, foresatte og personale. Denne felles identiteten bygger på trivsel, trygghet, tilhørighet og stolthet. Vi mener derfor at sangsamlinger, fellessamlinger og fellesopplevelser ivaretar og utvikler sider ved elevene som skaper læring på en annen måte. Elevene blir tryggere på å formidle og dele med hverandre. Både voksne og barn i og rundt Kringsjå skole har et felles ansvar for at alle opplever en positiv skolehverdag, og et miljø fritt for krenkelser - mobbing, vold og rasisme. Vi bidrar også til å skape respekt for og kunnskap om andre kulturer, religioner, kulturarv.

Kringsjå skole det er vi.
Vi er glade, vi er fri!
Ja, vi har det kjempeflott.
Vi holder sammen
i stort og smått.

Vi er stolte av elevene våre, personalet vårt, skolen vår og foreldrene våre.