Hovedseksjon

Vår profil

Kringsjå skole har fokus på faglig og sosial læring. Vi forbereder elevene våre for en ukjent framtid – og det arbeidet begynner hver dag.

Tvillingskole

Vi er samlokalisert med Elverhøy skole i det nyeste bygget. Elverhøy skole er en byomfattende spesialskole for elever i 1.–4. klasse med språk- og sammensatte lærevansker. 

Alle har muligheter

Kringsjå skole har et positivt syn på elevene som aktivt handlende individer med egne meninger, tanker og ideer. Med dette grunnsynet ønsker vi å være en skole som gir elevene trygghet og retning, og til å skape sin egen identitet. Vi ønsker å fremelske det individuelle og særegne hos hver enkelt elev, samtidig som vi fokuserer på det kollektive, samfunnsbevisste mennesket som skal bidra til utvikling.

Vi skal bidra til å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever, med trygghet og tro på fremtiden.

Daglig læring i fokus

Det er positivt å få utnyttet sine evner og mestre utfordringer. Vi er en dynamisk og endringsorientert skole, der varierte læringsstrategier brukes for å nå alle elevene. Læring foregår i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre. Gjennom et sterkere fokus på elevaktivitet og elevengasjement mener vi at våre elever vil få et mer bevisst forhold til sin egen læringsprosess, og at det igjen vil øke elevenes gode læringsresultater. Skolens beliggenhet gjør at vi bruker naturen aktivt som en alternativ læringsarena.

Spesialgruppe for barn med autismespekterforstyrrelser

Vi har 12 skoleplasser i vår spesialgruppe for barn med autismespekterforstyrrelser. Dette er et byomfattende tilbud, som tar imot elever i barneskolealder fra hele Oslo. Gruppen holder til i våre nyeste, fine lokaler i "Kuben" og elevene har egne klasse- og grupperom. I avdelingen er det ansatt voksne med ulik kompetanse som skal bidra til at hvert barn får lære og utvikle seg i takt med egne forutsetninger og mål. Det er samarbeid mellom spesialgruppen og ordinærklassene, og vi bruker naturområdene rundt skolen aktivt.

Spesialgruppens elever integreres i den ordinære skolen og det dannes vennskapsbånd på tvers.

I personalet er vi opptatt av å evaluere egen praksis, og utvikling er helt nødvendig. Vi skal føle oss trygge på at endringene fører til økt kvalitet og gir gode resultater.

Alle har muligheter – og vi gjør en forskjell

Kringsjå skole bygger sin virksomhet rundt menneskets iboende ønske om faglig og sosial læring. Utvikling av hele mennesket står sentralt. Vi bygger vår praksis opp rundt elevenes muligheter, evner og engasjement og mener at våre elever får et bevisst forhold til egen lærings- og utviklingsprosess. 

Kringsjå skole er et inkluderende og godt sted for læring. Vi gir elevene et godt grunnlag for livet videre. De utfordringer som gis og de valg som tas på Kringsjå skole har betydning for framtiden som begynner akkurat nå.

Vi utvikler hele mennesket til det beste for framtiden

Vi har et positivt syn på elevene som aktivt handlende individer med egne ønsker, meninger og tanker. Vi er opptatt av den generelle delen av Kunnskapsløftet, som har et stort fokus på ”det helhetlige og skapende mennesket”. Med dette grunnsynet ønsker vi å være en skole som gir trygghet og retning, men der elevene også opplever at de kan følge egne stier mot sine egne og våre felles mål. Vi har fokus på det individuelle og særegne hos hvert enkelt barn, samtidig som vi fokuserer på det kollektive, samfunnsbevisste og deltakende mennesket. Vi er stolte av vårt arbeid med å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever, med trygghet og tro på framtiden. Elevene våre er engasjerte, vil delta i samfunnet og være med på å forme framtiden. De vil gjøre en forskjell til det beste for fellesskapet. Vi mener at fellessamlinger og andre fellesopplevelser ivaretar og utvikler sider ved elevene som skaper læring til det beste for framtiden.

Mestring - glede og utvikling

Vi driver en god skole hvor elevene får bruke sine evner ut i fra sine individuelle forutsetninger, og hvor elevene opplever mestring. Vi har fokus på læring. Mestring opplever elevene best når de selv kan være med å sette seg individuelle mål og vurdere seg selv i etterkant. Det er viktig for oss at alle får utnyttet sine evner og mestrer utfordringene de møter. Dette gjelder uavhengig av faglig nivå og skjer på elevens egne premisser. Med dette fokuset fordrer det at vår undervisning og opplæring er tilpasset den enkelte elevs behov. Vi prioriterer å bli kjent med den enkelte elevs styrker. Kringsjå skole er ambisiøse på læring; fra grunnleggende ferdigheter til sosial kompetanse. Læring skjer i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre. Med skolens beliggenhet er det naturlig å bruke naturen aktivt som læringsarena på alle trinn. Elevene på 1. trinn har fast uteskole en dag i uken og elevene på 2. trinn har uteskole annenhver uke. Vi har et nært samarbeid med Norges Idrettshøgskole (NIH), som er en av våre nærmeste naboer.

Kringsjå skole er en VI-skole!

Vi skaper en felles Kringsjå-identitet for elever, foresatte og personale. Denne felles identiteten bygges på trivsel, trygghet, tilhørighet og stolthet. Både voksne og barn i og rundt Kringsjå skole har et felles ansvar for at alle opplever en positiv skolehverdag, og et miljø fritt for erting, plaging, mobbing, vold og rasisme. Kringsjå skole har elever fra mange kulturer og land. I våre møter med elever og foresatte bidrar vi til å skape respekt for og kunnskap om andre kulturer, religioner og kulturarv. Sammen bygger vi en trygg framtid.

Skole i tiden

Som foreldre vil dere oppleve at skolen er ganske annerledes enn da dere gikk der selv. At skolen evaluerer egen praksis, og er i utvikling er helt nødvendig. Kringsjå skole er også opptatt av fornyelse og utvikling. Når endringer iverksettes skal de være godt gjennomtenkt og godt forberedt. Vi må føle oss trygge på at endringene fører til økt kvalitet og gir gode resultater.

Kringsjå skole - det er vi!

Vi er stolte av skolen vår og av elevene våre. Skolens ledelse er stolte av de voksne som hver dag gjør en unik innsats for å skape en helhet, og ikke minst en forskjell, i elevenes sosiale- og faglige hverdag, både på skolen og i Aktivitetsskolen. 

Kort om Kringsjå skole

  • 1–7 skole
  • Bygget i 1995
  • 410 elever
  • 68 ansatte
Kringsjå skoles logo