Vår profil

ny logo

Kringsjå er en 1–7 skole med to til tre paralleller. Skolen ligger i Nordre Aker bydel, rett ved Sognsvann. Skolen har 395 elever og 68 ansatte. 

Alle har muligheter - og vi gjør en forskjell

Kringsjå skole bygger sin virksomhet rundt menneskets iboende ønske om faglig og sosial læring. Utvikling av hele mennesket står sentralt. Vi bygger vår praksis opp rundt elevenes muligheter, evner og engasjement og mener at våre elever får et bevisst forhold til egen lærings- og utviklingsprosess. 

Kringsjå skole er et inkluderende og godt sted for læring. Vi gir elevene et godt grunnlag for livet videre. De utfordringer som gis og de valg som tas på Kringsjå skole har betydning for framtiden som begynner akkurat nå.

Vi utvikler hele mennesket til det beste for framtiden

Vi har et positivt syn på elevene som aktivt handlende individer med egne ønsker, meninger og tanker. Vi er opptatt av den generelle delen av Kunnskapsløftet, som har et stort fokus på ”det helhetlige og skapende mennesket”. Med dette grunnsynet ønsker vi å være en skole som gir trygghet og retning, men der elevene også opplever at de kan følge egne stier mot sine egne og våre felles mål. Vi har fokus på det individuelle og særegne hos hvert enkelt barn, samtidig som vi fokuserer på det kollektive, samfunnsbevisste og deltakende mennesket. Vi er stolte av vårt arbeid med å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever, med trygghet og tro på framtiden. Elevene våre er engasjerte, vil delta i samfunnet og være med på å forme framtiden. De vil gjøre en forskjell til det beste for fellesskapet. Vi mener at fellessamlinger og andre fellesopplevelser ivaretar og utvikler sider ved elevene som skaper læring til det beste for framtiden.

Mestring - glede og utvikling

Vi driver en god skole hvor elevene får bruke sine evner ut i fra sine individuelle forutsetninger, og hvor elevene opplever mestring. Vi har fokus på læring. Mestring opplever elevene best når de selv kan være med å sette seg individuelle mål og vurdere seg selv i etterkant. Det er viktig for oss at alle får utnyttet sine evner og mestrer utfordringene de møter. Dette gjelder uavhengig av faglig nivå og skjer på elevens egne premisser. Med dette fokuset fordrer det at vår undervisning og opplæring er tilpasset den enkelte elevs behov. Vi prioriterer å bli kjent med den enkelte elevs styrker. Kringsjå skole er ambisiøse på læring; fra grunnleggende ferdigheter til sosial kompetanse. Læring skjer i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre. Med skolens beliggenhet er det naturlig å bruke naturen aktivt som læringsarena på alle trinn. Elevene på 1. trinn har fast uteskole en dag i uken og elevene på 2. trinn har uteskole annenhver uke. Vi har et nært samarbeid med Norges Idrettshøgskole (NIH), som er en av våre nærmeste naboer.

Kringsjå skole er en VI-skole!

Vi skaper en felles Kringsjå-identitet for elever, foresatte og personale. Denne felles identiteten bygges på trivsel, trygghet, tilhørighet og stolthet. Både voksne og barn i og rundt Kringsjå skole har et felles ansvar for at alle opplever en positiv skolehverdag, og et miljø fritt for erting, plaging, mobbing, vold og rasisme. Kringsjå skole har elever fra mange kulturer og land. I våre møter med elever og foresatte bidrar vi til å skape respekt for og kunnskap om andre kulturer, religioner og kulturarv. Sammen bygger vi en trygg framtid.

Skole i tiden

Som foreldre vil dere oppleve at skolen er ganske annerledes enn da dere gikk der selv. At skolen evaluerer egen praksis, og er i utvikling er helt nødvendig. Kringsjå skole er også opptatt av fornyelse og utvikling. Når endringer iverksettes skal de være godt gjennomtenkt og godt forberedt. Vi må føle oss trygge på at endringene fører til økt kvalitet og gir gode resultater.

Kringsjå skole - det er vi!

Vi er stolte av skolen vår og av elevene våre. Skolens ledelse er stolte av de voksne som hver dag gjør en unik innsats for å skape en helhet, og ikke minst en forskjell, i elevenes sosiale- og faglige hverdag, både på skolen og i Aktivitetsskolen. 

Tvillingskole

Vi er samlokasert med Elverhøy skole i det nye bygget. Elverhøy skole er en bydekkende spesialskole for elever i 1.–4. klasse med språk- og sammensatte lærevansker. 

Kort om Kringsjå skole

  • 1–7 skole
  • Bygget i 1995
  • 395 elever
  • 68 ansatte
Drawing of a city