Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet. 

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa. Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter.

Utdrag fra Oslostandarden:

I Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager per skoleår.
Hver søknad behandles individuelt av skolens rektor (1-10 skoledager). 

Det kan innvilges permisjon i forbindelse med:

Begivenheter av særlig sorgpreget karakter. Dette gjelder også dager hvor det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til:

  • Ferie
  • Festpregede familiebegivenheter
  • Treningssamlinger eller lignende

Det skal ikke gis permisjoner i forbindelse med:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver

 Permisjonssøknaden sendes direkte til skolens rektor.